STARTOM FYSIOTERAPILEDAREFORSKNING
KONTAKTARKIVKRÖNIKAANNONSERA
START

Fysioterapi söker reporter

Då en av våra medarbetare går vidare mot nya utmaningar behöver redaktionen förstärkas med nya reporterkrafter.
Läs mer om tjänsten här!
Bild

NUMMER 4 UTE NU!

Här är några rubriker:
REPORTAGET: I Ljungby kommun står flera FT-tjänster tomma.
PROFILEN: Han tar strid mot osakligheten – möt Jacob Gudiol.
AVHANDLING: Acceptans är viktigt för canceröverlevares aktivitetsförmåga.
FORSKNING PÅGÅR: Fysisk träning som medicin, del 2

Tidningen som pdf

NYHETER

Ungdomar dissar föreningsidrott

2016-05-12
Barn och ungdomar föreningsidrottar allt mindre. På tio år har idrottandet minskat med nästan tolv procent enligt en rapport från Centrum för idrottsforskning. Tydligast märks nedgången bland flickor i åldern 17-20 år.
Starkast är den nedåtgående trenden inom ridsport, basket och friidrott. Men Svenska Gymnastikförbundet visar tvärtom en kraftig uppgång, framför allt inom truppgymnastik. Nya grenar inom förbundet, som parkour, har också lockat fler pojkar till gymnastikidrotten.
Rapporten från Centrum för idrottsforskning i deras regeringsuppdrag att årligen följa upp statens stöd till idrotten.

Här hittar du mer om rapporten

3,3 projektmiljoner till Fysioterapeuterna

2016-05-11
Fysioterapeuterna får drygt 3,3 miljoner kronor i projektpengar från Socialstyrelsen. Pengarna ska gå till tre olika projekt under 2016.
Mest pengar, drygt 2 miljoner, går till Levnadsvaneprojektet som fortsätter arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.
Fysioterapeuterna fick också drygt 700 000 kronor för ett projekt om att förebygga kroniska sjukdomar hos ungdomar, och knappt 600 000 kronor för ett projekt om strokerehabilitering.
Totalt har Socialstyrelsen delat ut drygt 30 miljoner kronor till ett trettiotal organisationer för olika projekt som handlar om sjukdomsförebyggande metoder och bättre vård vid kroniska sjukdomar.

Fysioterapeuter en växande kår

2016-05-02
Antalet legitimerade fysioterapeuter i Sverige har ökat stadigt sedan 1995. Då fanns det drygt 13000 legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. I slutet av 2013 hade kåren växt till 21600 fysioterapeuter/sjukgymnaster med legitimation, en ökning med 66 procent på mindre än 20 år. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens färskaste kartläggning av tillgången på fysioterapeuter i Sverige.
Men inte alla fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården. Andelen som inte gör det har ökat mellan 1995-2013, från 35 procent till 42 procent. Trots detta har invånarna under samma period fått större tillgång till fysioterapeuter. I snitt över landet har antalet fysioterapeuter per 100 000 invånare ökat från 96 till 130. Men det finns stora regionala skillnader. I vissa norrlandslandsting har antalet fysioterapeuter per 100 000 till och med minskat under perioden.
Även könsfördelningen inom yrket har förändrats, från 84 procent kvinnor 1995 till 79 procent kvinnor 2013. Enligt Socialstyrelsen fortsatte samma trend även 2014.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Luftvägsregistret: Astma och KOL-vården har blivit bättre

2016-04-22
Länge har uppföljningar av astma- och KOL-vården visat att man trots riktlinjer och rekommendationer inte har lyckats erbjuda en god och jämlik vård.
Men nu tycks det vara en vändning på gång. Luftvägsregistrets årsrapport för 2015 visar en förbättring både vad gäller andelen som genomfört lungfunktionstest och skattat symtom med validerade frågeformulär.
Rapporten visar också att fler patienter får utbildning i hur de kan leva med sin sjukdom. Förbättringen gäller både i primärvården och i specialistvården. Andelen patienter som röker är dock fortfarande tämligen hög, särskilt bland patienter med KOL.
Astma och KOL är vanliga folksjukdomar. Cirka 1,5 miljoner personer i Sverige beräknas ha av någon av sjukdomarna. Underdiagnostiken är dock stor, särskilt för KOL.
Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som startade 2013.

Läs hela årsrapporten här

Vårbudgeten: 10 miljoner till snabbspår

2016-04-18
Regeringen vill i vårbudgeten göra en kraftansträngning för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara. Bland annat får Socialstyrelsen ett ökat anslag om 10 miljoner kronor 2016 för att ta till vara den kompetens som utländsk utbildad hälso- och sjukvårdspersonal har. Med det ökade anslaget vill regeringen påskynda etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till integration och sysselsättning. Hur pengarna ska användas i detalj är ännu inte känt, men sedan tidigare har regeringen nämnt validering av kompetens och utbildningar samt smidigare vägar till svensk legitimation som önskvärda satsningar.

Fallolyckor toppar vårdskadelistan

2016-04-15
De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.
Det är första gången som Socialstyrelsen har kartlagt kommunernas patientsäkerhetsarbete i den årliga lägesrapporten. Närmare 90 procent av kommunerna som svarat anger att läkemedel och fall bedöms som de stora riskområdena för uppkomst av vårdskador.
Det behövs även förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Som det nu är sätts för få förebyggande insatser in efter att man gjort en riskbedömning .
Två tredjedelar av kommunerna bedömer även informationsöverföring mellan vårdgivare och inom den egna organisationen som ett stort riskområde.

Här hitar du hela lägesrapporten

Svagt stöd för stillasittandets faror

2016-04-12
Nu har den första systematiska metaanalysen kommit om sambandet mellan stillasittande och hälsa.
Australiensiska forskare har publicerat analysen som omfattar 88 studier publicerade till och med 2015. Studierna handlar om stillasittande mätt med accelerometer och olika hälsoutfall under barn- och ungdomsåren som övervikt/fetma, kardiometabol hälsa och syreupptagningsförmåga. Sammantaget visar metaanalysen att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för ett samband mellanstillasittande och hälsa under barn- och ungdomsåren.
Liknande sammanvägda studier visar att stillasittande framför teven och annan skärmtid är kopplat till sämre hälsa. En slutsats man eventuellt kan dra är att det inte är stillasittandet i sig som är så hälsovådligt utan det man gör medan man sitter still, till exempel äter kaloririk och onyttig skräpmat.

Läs mer i Läkartidningen

3 000 i protest mot förändringar för fysioterapeuter

2016-04-12
Igår lämnade Fysioterapeuterna i Västmanland in omkring 3000 namnunderskrifter från patienter i protest mot landstingets beslut att vårdcentralerna ska ta över ansvaret för fysioterapin. Landstingets förändringar tror man leder till försämringar både för patienter och de privata fysioterapeuterna.
Det blir från och med nästa årsskifte vårdcentralerna som tar över ansvaret för fysioterapin. Hittills har landstinget upphandlat fysioterapin och slutit vårdavtal med privata fysioterapeuter, avtal som nu sägs upp. Tanken med förändringen är att varje vårdcentral istället ska ha en fysioterapeut/sjukgymnast så att det blir mer jämlikt och bättre för patienterna.
Stefan Nääf i distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Västmanland var en av dem som lämnade in 3000 namnunderskrifter från patienter till landstinget.
– Det patienterna ser som problem här det är att deras valfrihet att välja fysioterapeut kan bli inskränkt på grund av att man förordar den vårdcentral där man har egna fysioterapeuter, säger han.
källa: Sveriges Radio P4
En utförligare artikel kommer i nästa nr av Fysioterapi, ute 28 april.

Läs mer

Hälsoväxling ska få ner sjuktalen

2016-04-11
Regeringen har presenterat ett förslag om hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsen. Förslaget rör arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar. Tanken är att kostnader för höga ohälsotal växlas mot sänkta arbetsgivaravgifter. De arbetsgivare som har ett gott förebyggande arbete, en effektiv rehabilitering och därmed låg sjukfrånvaro belönas. De arbetsgivare som inte tar sitt ansvar får bära en större del av kostnaderna. Regeringen bjuder även in fack och arbetsgivare att presentera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få tillbaka sjukskrivna i arbete. Senast i augusti vill regeringen har förslag som minskar sjuktalen, annars påbörjas ett arbete med lagstiftning.

Läs mer på regeringens hemsida

Nya strejkvarsel i avtalsrörelsen

2016-04-06
Förhandlingarna i årets avtalsrörelse mellan Unionen och arbetsgivarorganisationen Almega har strandat. Nu varslar Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk från och med den 18 april om man inte lyckas komma överens.
Enligt Unionen är det främst årliga avsättningar till flexpension, det vill säga extra pensionsavsättningar och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen, som konflikten handlar om. Enligt Unionen har deras medlemmar avsättningar till flexpension på alla avtalsområden inom Svenskt Näringsliv utom Almegas.
Totalt omfattas cirka 10000 ingenjörer och tjänstemän på företag inom sektorerna IT- och telekomföretag, teknik och designföretag, säkerhets- och serviceföretag samt medieföretag på public service-området.
Fysioterapeuterna har inga medlemmar registrerade inom dessa områden. Almega Vårdföretagen, som är avtalspart för privatanställda fysioterapeuter, berörs inte av något strejkvarsel i nuläget.


Vi blir friskare men klyftorna ökar

2016-04-06
Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen konstaterar att den förväntade medellivslängden i Sverige är nästan högst i världen, 84 år för kvinnor och 80 år för män. Fler personer får cancer, men den relativa 5-årsöverlevnaden har ökat till 68 procent för kvinnor och 70 procent för män.
Men det finns förbättringsområden: Hälsoskillnaderna ökar mellan olika socioekonomiska grupper.
-Vi ser att personer med kort utbildning har högre dödlighet i hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser, säger utredaren Sara Dahlin.
Rapporten visar även att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland kvinnor i åldrarna 16–24 år. Även övervikt och fetma ökar och förekommer idag hos nära hälften av alla svenskar. Sedan 2008 är det också alltfler unga som opereras för fetma.

Läs rapporten här

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

2016-04-04
Socialstyrelsen presenterar i en ny rapport flera kartläggningar inom hjälpmedelsområdet.
Den visar att möjligheten för barn och vuxna med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet. Däremot varierar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting.
Rapporten visar även att utbudet av hjälpmedel är gott, men att det finns skillnader. Till exempel är det fler pojkar än flickor i åldrarna 0-17 år som får hjälpmedel förskrivna, men flickor har fler hjälpmedel förskrivna per person. Bland personer över 18 år är det fler kvinnor som får hjälpmedel, men männen får ett större antal hjälpmedel per person.
Landsting och kommuner har själva rätt att bestämma över storleken på hjälpmedelsavgifter. Socialstyrelsens kartläggning visar att avgifterna skiljer stort både inom och mellan olika landsting, regioner och kommuner.
- Det handlar både om hur höga avgifterna är, och för vilka hjälpmedel de tas ut. Avgifterna bidrar till en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i landet, säger utredaren Malin Bruce.

Läs mer om kartläggningen här

Forskargrupp vill bryta fysisk inaktivitet på äldreboenden

2016-03-21
En internationell grupp av forskare presenterar idag rekommendationer för hur personer på äldreboenden kan få sina behov av fysisk aktivitet och träning tillgodosedda. Rekommendationerna publiceras i tidskriften Journal of American Medical Directors Association.
– Äldreboenden är alltför ofta en passiviserande miljö säger Erik Rosendahl, som är professor i Fysioterapi vid Umeå universitet.
Han ingår i en grupp av världsledande forskare inom området som tagit fram de vetenskapligt baserade rekommendationerna. De har utformats för att vara användbara i hela världen och skiljer på allmän fysisk aktivitet, vilket alla äldre behöver, och målinriktad intensiv träning för personer med större vård- och rehabiliteringsbehov.
Enligt rekommendationerna bör träningen vara av minst medelhög intensitet i förhållande till personens fysiska förmåga. Styrke- och uthållighetsträning ska alltid ingå och flexibilitet- och balansträning kan inkluderas när det är möjligt.


Flyktingar löper högre risk att drabbas av psykos

2016-03-18
Jämfört med andra utrikesfödda och svenskar löper flyktingar väsentligt högre risk för psykos, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska Institutet. Fynden stödjer teorier om att traumatiska upplevelser kan öka risken för att utveckla schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar.
– Risken för icke-affektiv psykos visade sig vara 66 procent högre för flyktingar än för andra utrikesfödda från samma regioner som flyktingarna. Jämfört med svenskfödda var risken nästan tre gånger så hög, säger studiens förstaförfattare Anna-Clara Hollander, vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Läs mer på forskning.se

Ny magisterutbildning på Högskolan Dalarna

2016-02-25
Från hösten 2016 erbjuder Högskolan Dalarna en magisterutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Magisterprogrammet i fysioterapi kommer att erbjuda en fördjupning inom områdena fysisk aktivitet och smärta. Stort fokus kommer att läggas på kunskapsöverföring mellan teori och praktik. Studierna kommer till stora delar att bedrivas nätbaserat.
- Vi tror att utbildningen kommer bli eftertraktad, säger Anton Grenholm, Högskolan Dalarna, som samordnat arbetet med det nya programmet.
En magisterutbildning är en förutsättning för att kunna specialistutbilda sig och för att kunna söka forskrutbildning. Sedan några år har Stockholms län krav på specialistkompetens för privatpraktiserande fysioterapeuter inom vårdvalet. Bedömare tror att det på sikt kommer att gälla på flera håll i landet.

Nya riktlinjer sågas av experter

2016-02-19
Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av parkinson och MS är nu ute på remiss. Riktlinjerna får skarp kritik för att träning och fysisk aktivitet inte finns med som behandlingsrekommendation. Fokus i riktlinjerna ligger istället på läkemedelsbehandling och täta kontroller hos läkare.
Fysioterapeuten Erika Franzén, docent och parkinsonforskare vid Karolinska Institutet tycker att riktlinjerna är omoderna.
- Internationellt har fysisk träning lyfts rejält och det finns också med i de europeiska riktlinjerna för den här patientgruppen. Risken är att det avsätts mindre resurser till träning och fysik aktivet när det inte finns med i riktlinjerna, säger hon.
Även på Fysioterapeuterna är man mycket kritisk.
- Vi är missnöjda med att fysisk aktivitet och träning inte lyfts fram trots att det finns evidens för att träning har god effekt, säger Birgit Rösblad, FoU-chef på förbundet. Vi tycker att man behandlar rehabilitering väldigt styvmoderligt och fokuserar för mycket på läkemedel.
Fysioterapeuterna kommer att lämna ett kritiskt remissvar. Remisstiden går ut den 1 april 2016. Vem som vill kan lämna synpunkter via e-post till msparkinson@socialstyrelsen.se.

Till Socialstyrelsens riktlinjer

Sjukskrivning vid artros varierar stort

2016-02-19
Variationerna är stora mellan landstingen när det gäller sjukskrivning vid knä- och höftartros. Det visar ny statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA.
Uppskattningsvis var fjärde individ över 45 år har artros i någon led, vanligast är artros i höfter, knän och händer. Primärvården på de flesta håll erbjuder artrosskola vilket gör att många slipper opereras.
Statistik från BOA:s färska årsrapport visar att andelen personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna för höftbesvär när de först kommer till artrosskolan varierar kraftigt mellan olika landsting. Lägst andel sjukskrivna, sju procent, har Gotland. I Jämtland är motsvarande siffra hela 21 procent. Även Uppsala och Gävleborg har hög andel sjukskrivna.
- En orsak kan vara olika rutiner i vården. Men skillnaderna kan också bero på utbildning, inkomst och attityder säger Carina Thorstensson, ansvarig för registret, i ett pressmeddelande.
Samma tendens kan man se när det gäller knäbesvär. På Gotland är andelen sjukskrivna vid första besöket sex procent, i Gävleborg och Uppsala 19 procent.
- Artros går ju inte över för att personen är sjukskriven. Sjukskrivning kan snarare vara ett tecken på att vården inte vet hur problemet ska hanteras, säger Carina Thorstensson.
Ackumulerad statistik för hela riket visar att artrosskola inverkar på sjukskrivningstalet: Av dem som var sjukskrivna för knäbesvär när de kom till artrosskolan hade 25 procent kommit i arbete ett år senare.

Läs mer på BOA:s hemsida

Riggat för riktlinjeprotester

2016-02-17
Kritiken växer mot Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer för behandling av parkinson och MS. Orsaken till kritiken är att riktlinjerna inte innehåller någonting om fysisk aktivitet. En som tagit strid för att fysisk aktivitet ska ingå i dessa de första nationella riktlinjerna på området är Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och själv parkinsonsjuk sedan 30 år. Hon har just startat en namninsamling för att inkludera fysisk träning i riktlinjerna för parkinson och MS. I en intervju i Dagens Medicin poängterar hon hur viktig vardagsmotionen är och hur viktigt det är att börja i ett tidigt skede av sjukdomen.
- Till och med min neurolog har ändrat uppfattning om hur betydelsefull träning är för parkinsonpatienter eftre att ha sett mina framsteg, säger hon i intervjun.
Hittills har drygt 300 personer undertecknat protesten.

Här hittar du protestlistan

Fallskador långt före Parkinsondiagnos

2016-02-11
Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höftfrakturer. En kohortstudie vid Umeå universitet visar att det upp till 26 år innan diagnos är vanligare hos personer med parkinson jämfört med en frisk kontrollgrupp. Orsaken kan vara en gradvis försämrad balans, vilket kan vara ett tecken på sjukdomen i ett tidigt skede.
Umeåforskare har i en tidigare stor kohortstudie undersökt om manliga patienter med Parkinsons sjukdom hade lägre muskelstyrka redan när de mönstrade, i genomsnitt 30 år innan diagnos. Man fann att så var fallet. Det var utifrån dessa resultat som forskarna undersökte om lägre muskelstyrka kunde vara associerat med en ökad risk för fallskador och höftfrakturer.
Sambandet tyder på att den gradvisa försämring av balans och motorik som tidigare ansågs ske först i senare stadier av Parkinsons sjukdom finns långt tidigare.

Läs mer på forskning.se

Dramatisk ökning av cancer till 2040

2016-02-03
Antalet personer som får cancer ökar dramatiskt. En prognos som Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden tagit fram visar att över 100 000 personer kommer att få en cancerdiagnos år 2040. Det är en ökning med 86 procent jämfört med 2014, då för första gången fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked.
En orsak till ökningen är att vi blir fler och äldre. En annan är att fler fall upptäcks tack vare screeningprogram. Den största ökningen står malignt melanom för. Även bröst- och tarmcancer samt lungcancer bland kvinnor kommer att öka.
En tredjedel av alla cancerfall beror på vår livsstil och går alltså att förebygga, enligt Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. Rökning och solande är de största livsstilsbovarna.
Prognosen visar också att allt fler kommer att bli botade från sin cancer eller leva länge med kronisk cancer eftersom kunskaper om olika tumörformer ökar och behandlingar blir effektivare. År 2040 kommer mer dubbelt så många som idag leva med en cancerdiagnos de fått de senaste tio åren.

Läs mer om prognosen

Spretig forskning ger få svar

2016-02-01
SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget för hur fysisk träning, manuell behandling och insatser för att förändra beteendet kan förhindra att akut nack- eller ryggsmärta utvecklas till långvarigt smärttillstånd.
SBU konstaterar att underlaget är spretigt och att det därför inte är möjligt att avgöra vilka metoder som bäst hindrar att akut smärta i rygg och nacke blir långvarig. Dagens vetenskapliga underlag räcker inte till. Det behövs fler studier med ändamålsenlig och rigorös vetenskaplig metodik. De studier som finns jämför ofta olika kombinationer av behandlingar på ett sätt som gör det svårt att säga vilka åtgärder som hindrar att smärtan blir långvarig. Fler studier borde använda tidigare forskning som bas för att identifiera kunskapsluckor och upprepa tidigare forskningsresultat.

Läs hela SBU:s rapport

Fysioterapeuterna får ny direktör

2016-01-27
Fysioterapeuternas vice ordförande byter roll och blir förbundsdirektör.
Det stod klart efter förbundsstyrelsens möte igår, då Fysioterapeuternas nuvarande vice ordförande Helena Pepa utsågs till ny förbundsdirektör från och med den 1 augusti. Hon efterträder Mats Einerfors som avgår med pension.
Helena Pepa är fysioterapeut med specialistkompetens i neurologi och kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för avdelningen för fysioterapi vid universitetssjukhuset i Örebro, en tjänst hon har haft sedan 2009. Hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2006 och varit vice ordförande sedan 2009.
- När utnämningen blev klar lämnade jag min plats i förbundsstyrelsens arbetsutskott. Om jag sitter kvar i förbundsstyrelsen ända fram till den 1 augusti är inte bestämt ännu, säger hon.

Läs mer på förbundets hemsida

Kömiljard blir kompetensmiljard

2016-01-25
Staten och SKL har kommit överens om en satsning på kompetensförsörjningen inom vården. Målet är att vården ska bli ”bättre, mer jämlik och patientcentrerad” enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.
Tre utvecklingsområden pekas ut i överenskommelsen: IT-stöd för enklare administration och bättre information, smartare användning av medarbetares kompetens samt stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning. 950 miljoner kronor fördelas mellan landstingen och 50 miljoner ska användas på nationell nivå.
Även den miljard i generell förstärkning till hälso- och sjukvården som presenterades i höstbudgeten ska fördelas genom överenskommelsen.

Nya förslag om effektivare vård

2016-01-22
Häromdagen överlämnade regeringens utredare Göran Stiernstedt sitt slutbetänkande Effektiv vård till hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Vi bad Fysioteraeuternas ordförande Stefan Jutterdal om kommentarer.
- Det finns många bra förslag och jag kan konstatera att fysioterapeuter lyfts fram på ett positivt sätt. Farhågan är väl att det inte blir genomfört, det finns ju ingenting med om finansiering till exempel. Sen är det en stor miss att inget sägs om rehabilitering. Frågan är för komplex sas det, men risken är stor att rehabilitering faller mellan stolarna, vilket flera andra förbund har reagerat på.
Utredaren föreslår en radikal omstöpning av primärvården till en dygnet runt-verksamhet med bredare utbud av akutinsatser för att minska inflödet till sjukhusens akutmottagningar. Hur landar det hos medlemmarna tror du?
- Här finns en läxa att göra. Det samhället beställer av hälso- och sjukvården gör att vi behöver förändras, till exempel att vi arbetar när vi behövs, men vi måste också se till att villkor och löner hänger med.
En del förslag handlar om bättre fördelning av arbetsuppgifter till andra personalkategorier – är du nöjd?
- Jag är nöjd med formuleringen att fysioterapeuter är en underutnyttjad resurs för bättre kvalitet. Vårt budskap om direkt access har definitivt landat.


Fysioterapeuterna förlänger avtalet med SKL

2015-12-29
Nu står det klart att avtalet förlängs med tre år. Förhandlingarna om avtalet HÖK11 mellan Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och arbetsgivarna SKL och Pacta är nu avslutade. Udertecknandet skedde klockan 13 igår. Det innebär att det inte blir någon avtalsrörelse för Fysioterapeuterna och Vårdförbundet i vår. Istället kommer avtalet att utvecklas genom så kallad avtalsvård.
- Vårdförbundets stora fråga de senaste åren har varit hälsosamma arbetstider där vi yrkat på att vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Nu inleder vi ett långsiktigt samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
- Det är också oerhört glädjande att vi nu enats om att gemensamt med SKL på ett helt nytt sätt fokusera på karriärutveckling och specialisering. Med detta arbete som grund kan vi uppnå fler specialistutbildade och specialisttjänster samt bättre löneutveckling och lönespridning för våra medlemmar, säger Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna i ett pressmeddelande på måndagen.

Läs mer om avtalsdetaljerna

Uppföljning möjlig när artrosskola kodas

2015-12-21
Från den 1 januari 2016 får artrosskola en egen KVÅ-kod. Genom att använda KVÅ, klassifikation av vårdåtgärd, vid registrering i journalen är det möjligt att följa upp behandlingar på ett enkelt sätt.
- Med en kod för artrosskola kan man exempelvis se vilka av de patienterna som sedan hamnar i BOA-registret och bedöma registrets täckningsgrad, säger Carina Thorstensson, registerhållare för BOA-registret.
KVÅ används företrädesvis inom öppenvården, men långt ifrån alla landsting och kommuner har infört kodningen som ett obligatorium. Från början var kodsystemet ett verktyg för att planera kirurgisk verksamhet (KKÅ). Efter hand har kodområden tillkommit och anpassats till fler vårdprofessioner. Till exempel så är fysioterapeutiska åtgärder kopplade till ICF-systemet. Numera finns även koder för till exempel levnadsvanearbete.

Världens fysioterapeuter säger sitt

2012-12-18
Fysioterapeuternas världsorganisation WCPT formerar just nu sin agenda inför de kommande fem åren under parollen The WCPT Look Forward Together consultation. Med hjälp av en serie enkäter vill de fånga upp vilka områden fysioterapeuter världen över tycker att organisationen ska fokusera på i sitt arbete. I dagarna publicerade organisationen resultaten från den tredje enkäten, som lockade 933 fysioterapeuter och medlemsorganisationer att svara.
På önskelistan över påverkansmål hamnar direkt access, interprofessionellt samarbete och professionens autonomi högt. Allra överst hamnar dock önskemålet att WCPT ska framhålla fysioterapeuters bidrag till hälsa genom hela livet och på alla hälso- och sjukvårdsnivåer.
På wcpt:s webb finns fler enkäter att besvara.

Läs mer om The global conversation

Ny utredning: IVO måste lyssna mer på patienten

2015-12-14
Idag överlämnas en ny utredning, Klagomålsutredningen, till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Utredaren Andres Printz föreslår i den att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska ändra sitt förhållningssätt.
Istället för att utreda mindre allvarliga klagomål anser han att myndigheten ska genomföra fler inspektioner för att granska förhållanden på plats. Klagomål från patienter ska i första hand besvaras av vårdgivaren, anser utredaren, som vill att skyldigheten att besvara klagomål ska lagfästas. Den som inte vill klaga hos vårdgivaren skall kunna vända sig till en patientnämnd.
Allvarligare klagomål kan riktas till IVO, som får uttala sig om ett handlande varit felaktigt eller inte och då efterfråga även patientens berättelse.
- En patientcentrerad tillsyn förutsätter att patientens erfarenheter, kunskap och iakttagelser får stor plats när tillsynen planeras och genomförs, säger Anders Printz i en artikel på DN Debatt idag.

Ett steg närmare titelskydd på djursidan

2015-11-25
Efter intensiv uppvaktning från Fysioterapeuterna och den veterinärmedicinska sektionen har nu Jordbruksverket i ett förslag till nya föreskrifter om behörighet för djurhälsovårdspersonal tagit med yrkestiteln fysioterapeut tillsammans med titeln sjukgymnast i föreskiftstexten.
Dock innebär inte den nya formuleringen att titeln fysioterapeut blir skyddad på samma sätt som inom humanmedicinen, poängterar Cajsa Ericson, ordförande i Fysioterapeuternas sektion för veterinärmedicin, LSVET.
- Men det kanske går att åberopa den så kallade Förväxlingslagen som säger att man inte får använda en titel som kan förväxlas med en skyddad titel. Eftersom det är olika lagar och myndigheter som reglerar humansidans respektive djursidans hälso- och sjukvård så är det dock inte säkert att det håller juridiskt, säger hon.
Inom djurens hälso- och sjukvård används beteckningen fysioterapeut ofta av aktörer med mindre gedigen utbildning vilket ibland ställer till problem för godkända legitimerade fysioterapeuter.

Du kan påverka WCPT:s framtidsstrategi

2015-11-18
Fysioterapeuternas världsorganisation WCPT är mitt uppe i arbetet med planeringen av sin framtidsstrategi. Under parollen WCPT Look Forward Together och hashtaggen #WCPTlookforward vill de mobilisera fysioterapeuter över hela världen att delta i arbetet. Ett sätt att påverka är genom att besvara enkäter som läggs ut på organisationens webb. På webben finns också en framtidsuppmaning från Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal, som bland annat talar om det viktiga ledarskapet.

Här kan du tycka till

Granskningen av HPV-vaccinet klar

2015-11-06
Det finns inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS, meddelar Läkemedelsverket. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan HPV-vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS. Det finns därför ingen anledning att ändra produktinformationen eller hur vaccinerna används. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.
I Sverige har ca 500 000 individer vaccinerats mot humant papillomvirus sedan 2006. I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns inga inrapporterade fall med diagnosen CRPS och för diagnosen POTS finns 10 inrapporterade fall. Mer än 80 miljoner flickor och kvinnor i världen har fått HPV-vaccin. Årligen insjuknar ca 34 000 kvinnor i Europa i livmoderhalscancer, varav ca 13 000 dör till följd av sjukdomen.

Läs mer på Läkemdelsverkets hemsida

Äldre nyheter...

Klicka härFysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se


TIPSA OSS!

Vad vill du läsa om?
Vi tar gärna emot tips!
08-567 06 103
08-567 06 104

fysioterapi@
fysioterapeuterna.se
© 2011 KreatiWebb